วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

บทที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
     อุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการนำปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ได้แก่ เงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และการจัดการมารวมกันเพื่อผลิตสินค้า และบริการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์หรือหมายถึงการประกอบกิจกรรมด้วยการนำปัจจัยการผลิตต่างๆ มาผลิตบริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจ และขายบริการด้านการท่องเที่ยวนั้นให้แก่ผู้เยี่ยมเยือน
สินค้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่
1.สินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Goods)   สินค้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือการให้ บริการผู้บริโภคหรือผู้มาเยี่ยมเยือนไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ ผู้มาเยี่ยมเยือนเพียงแต่ได้รับความพึงพอใจจากสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้รับเท่านั้น
2.สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปหาผู้บริโภค   ผู้บริโภคต้องเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการ ณ สถานที่ผลิตนั้นเอง ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ
3.สินค้าที่ไม่สูญสลาย   เป็นสินค้าและบริการที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง ในบางครั้งต้องดูแลรักษาและบำรุงให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและเสียหายน้อยที่สุด
4.สินค้าที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก็ได้   สินค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งที่เมื่อผู้เยี่ยมเยือนซื้อสินค้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ อาหาร ของที่ระลึก เป็นต้น
                   บางประเภทเพียงแค่ได้สิทธิ์ในการใช้ หรือชม อาทิ การจ่ายค่าห้องโรงแรม ไม่ใช่การได้เป็นเจ้าของห้อง เพียงแต่ได้สิทธิ์ในการเข้าพักตามระยะเวลาที่ตกลง เมื่อเข้ามาที่น้ำตก ทะเล ภูเขา ผู้เยี่ยมเยือนไม่ได้เป็นเจ้าของน้ำตก ทะเล ภูเขา เพียงแต่ได้เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภท บริการอาทิ รอยยิ้ม ความช่วยเหลือ การดูแล ผู้เยี่ยมเยือนเพียงแต่ได้รับ บริการเหล่านั้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ได้เป็นเจ้าของ


องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ออกเป็น
-         องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว (องค์ประกอบหลัก)

1.             สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
2.             ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง
3.             ธุรกิจที่พักแรม
4.             ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
5.             ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
-องค์ประกอบที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว (องค์ประกอบเสริม)
1.             ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
2.             ธุรกิจ MICE
3.             การบริการข่าวสารข้อมูล
4.             การอำนวยความสะดวกทางด้านความปลอดภัย
5.             การอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกเมือง
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทางด้านเศรษฐกิจ
1.             เป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ
2.             ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
3.             ช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงาน
4.             ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้


ทางสังคมและวัฒนธรรม
1.             ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม
2.             ยกมาตรฐานการครองชีพของคนในท้องถิ่น
3.             ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4.             ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

ทางด้านการเมือง
      1.ช่วยสร้างสันติภาพและความสามัคคี
      2.ช่วยส่งเสริมความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น